Modeli
Meni

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Odometer«

 

1. Splošne določbe in privolitev

Ta pravila se nanašajo na nagradno igro »Odometer« in določajo način njene izvedbe ter so javno objavljena na spletni strani skoda.si

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči sprejme in se strinja z vsemi tukaj navedenimi pravili in pogoji. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator. 

 

2. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre »Odometer« na uradnem profilu Škoda Slovenija na družbenem omrežju Facebook v imenu Porsche Slovenija, Bravničerjeva ul. 5, 1000 Ljubljana je PM, poslovni mediji d.o.o., Igriška ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).

Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, sponzorina, podprta ali organizirana s strani podjetja Meta Platforms Ireland, Ltd. Vsi podatki in informacije, ki jih zahteva organizator za udeležbo v nagradni igri, ne bodo posredovani podjetju Meta Platforms Ireland, Ltd. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na elektronski naslov skoda(kwfat)p-m(kwfdot)si

 

3. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je krepitev prepoznavnosti Facebook strani Škoda Slovenija in promocija blagovne znamke Škoda na področju Republike Slovenije.

 

4. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traja od 16.8. 2023 do 21.8. 2023 do 12. ure (upošteva se lokalni čas organizatorja) na https://www.facebook.com/SkodaSlovenijaOfficial/ (v nadaljevanju Facebook stran Škoda Slovenija. 

 

5. Pogoji sodelovanja

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je strinjanje s temi pravili in splošnimi pogoji nagradne igre. Šteje se, da se s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec strinja s temi pravili in splošnimi pogoji. 

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let. Osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo ob soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov. 

Sodelujoči v nagradni igri mora biti resnična oseba. Lažne osebe in profili sodelujočih v nagradni igri ne smejo sodelovati oz. jih bo organizator izključil. Kot razumni razlogi za sum, da gre za lažni profil, štejejo zlasti profili brez profilne slike ali z majhnim številom prijateljev ali v kolikor na zasebno sporočilo organizatorja njihov lastnik ne odgovori v roku 48 ur.

Uslužbenci podjetja Porsche Slovenija d.o.o. in podjetja PM, poslovni mediji d.o.o. ter njihovi najbližji sorodniki (vključno z življenjskimi partnerji) v nagradni igri ne morejo sodelovati. 

Sodelujoči lahko kadar koli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje v njem na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov skoda@p-m.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov. 

 

6. Potek nagradne igre

Sodelujoči v nagradni igri sodeluje na način, da pod objavo nagradne igre na Facebook strani Škoda Slovenija, ki je označena kot nagradna igra, v komentar doda, kar je zahtevano v objavi, skladno z navodilom v objavi. V nagradni igri se bodo upoštevali tisti sodelujoči, ki bodo oddali komentar z zahtevanimi elementi do zaključka nagradne igre.

 

7. Izbor nagrajencev

Med sodelujoče, ki bodo v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili, bo komisija organizatorja po preverbi, ali njihove objave izpolnjujejo zahtevane pogoje, razdelila s temi pravili določeno kvoto nagrad. Za vsako objavo/komentar, ki izpolnjuje ustrezne pogoje, prejme sodelujoči eno nagrado. 

Komisija bo določanje zmagovalcev/prejemnikov nagrad izvedla v prostorih organizatorja v rednih intervalih glede na število prispelih komentarjev. Določanje ne bo javno. Zapisniki o zmagovalcih z njihovimi osebnimi podatki se izpišejo v enem izvodu, podpišejo s strani vseh članov komisije in shranijo na sedežu organizatorja za dobo enega leta. Komisijo sestavljajo trije predstavniki organizatorja. 

 

8. Nagrade

V nagradni igri bo podeljenih 20 nagrad, in sicer: 20 x Škodin dnevnik doživetij.

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali drugo nagrado. Nagrade niso prenosljive na tretje osebe.

 

9. Obdavčitev nagrad

Nagrade v tej nagradni igri niso predmet obdavčitve.

 

10. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad

Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni v roku 15-ih delovnih dni po zaključku posameznega kroga določanja dobitnikov nagradne igre na način, da bodo objavljeni na Facebook strani Škoda Slovenija s pozivom, naj na elektronski naslov skoda(kwfat)p-m(kwfdot)si pošljejo sporočilo s svojim naslovom, kamor jim bo organizator poslal nadaljna navodila za prevzem nagrade.

Če se nagrajenec v 5-ih dneh od obvestila o prejeti nagradi ne bo odzval in organizatorju ne bo posredoval vseh zahtevanih podatkov, se posamezna nagrada ne bo podelila. 

Organizator si pridružuje pravico, da nagrado podeli v roku 1 meseca po prejetju zahtevanih podatkov od nagrajenca. 

Nagrade bodo nagrajencem vročene po pošti. Organizator ne prevzema morebitnih stroškov, ki bi nastali s prevzemom nagrade.

 

11. Odgovornost

Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri. Organizator prav tako ni odgovoren, če je strežnik nedosegljiv. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot izpadi omrežja ali električne energije). 

V primeru okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko organizatorji odpovedo nagradno igro. O tem morajo obvestiti sodelujoče na ustrezen način. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo. 

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče. Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča. 

Organizator si pridržuje pravico. da lahko spremeni pravila nagradnega nagradne igre. 

 

12. Reševanje sporov

Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno sodišče v Ljubljani. 

Kraj in datum objave pravil nagradne igre: Ljubljana, 16.8. 2023