Modeli
Meni

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »We Love Cycling Slovenija«

 

1. Splošne določbe in privolitev

 

Ta pravila se nanašajo na nagradno igro »We Love Cycling Slovenija« in določajo način njene izvedbe ter so javno objavljena na spletni strani https://www.skoda.si/wlc

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči sprejme in se strinja z vsemi tukaj navedenimi pravili in pogoji. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.

 

2. Organizator nagradne igre

 

Organizator nagradne igre »We Love Cycling Slovenija« v imenu Porsche Slovenija, Bravničarjeva ul. 5, 1000 Ljubljana je PM, poslovni mediji d.o.o., Igriška ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).

Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na elektronski naslov skoda(kwfat)p-m(kwfdot)si

 

3. Namen nagradne igre

 

Namen nagradne igre je promocija kolesarskega kluba We Love Cycling Slovenija (https://www.strava.com/clubs/we-love-cycling-slovenija) in blagovne znamke Škoda na področju Republike Slovenije.

 

4. Trajanje nagradne igre

 

Nagradna igra traja od 22. 5. 2024 do 16. 7. 2024 do 23.55 - upošteva se lokalni čas organizatorja.

 

5. Pogoji sodelovanja

 

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je strinjanje s temi pravili in splošnimi pogoji nagradne igre. Šteje se, da se s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec strinja s temi pravili in splošnimi pogoji.

V nagradni igri lahko sodelujejo vsaka fizična oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejša od 18 let, ki se včlani v klub We Love Cycling Slovenija (https://www.strava.com/clubs/we-love-cycling-slovenija) ter izpolni obrazec na strani https://www.skoda.si/kolesarjenje.

Medtem ko so ostale nagrade predmet žreba, je pogoj za osvojitev ene od desetih kolesarskih majic Škoda delitev posameznikovih kolesarskih poti znotraj kluba We Love Cycling Slovenija. Natančen potek je opisan v točki 6.

Uslužbenci podjetja Porsche Slovenija d.o.o. in podjetja PM, poslovni mediji d.o.o. ter njihovi najbližji sorodniki (vključno z življenjskimi partnerji) v igri ne smejo sodelovati.

Sodelujoči lahko kadar koli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje v njem na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov skoda@p-m.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.

 

6. Potek nagradne igre

 

V nagradni igri udeleženec sodeluje tako, da:

1. Se na Stravi včlani v kolesarski klub We Love Cycling Slovenija (https://www.strava.com/clubs/we-love-cycling-slovenija)

2. Ter izpolni obrazec na spletni strani https://www.skoda.si/kolesarjenje

 

Pogoj za sodelovanje je izpolnitev obeh zgornjih točk.

Prejemnika nagrad bo določil žreb, in sicer z uporabo računalniškega sistema, ki bo iz celotne množice sodelujočih, ki se po zgornjih kriterijih potegujejo za nagrado, naključno izbral prejemnika nagrade.

Ena oseba lahko v nagradni igri sodeluje le z enim uporabniškim imenom (Strava profilom). V kolikor obstaja sum, da je ista oseba sodelovala v nagradni igri z uporabo različnih uporabniških imen, jo ima organizator pravico iz nagradne igre nemudoma izločiti.

Vsi sodelujoči, ki bodo poleg zgornjih dveh pogojev izpolnili še 3. pogoj, in sicer, da bodo v klubu We Love Cycling Slovenija delili svoje zanimive vožnje, opise krajev in fotografij s kolesarjenj imajo možnost, da dobijo nagrado, ki je kolesarska majica Škoda. Prejemnike teh nagrad bo določil organizator na podlagi subjektivnega izbora zanimivih poti.

 

7. Izbor nagrajencev

 

Med vsemi sodelujočimi, ki bodo v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili, bo komisija organizatorja izvedla dva žreba.

Prvi žreb - 17.6.2024

V tem žrebu se bo izžrebalo 3 nagrajence, ki bodo dobili glavno nagrado: ogled 7. etape Tour de France iz spremljevalnega vozila.

 

Drugi žreb - 17.7.2024

V tem žrebu se bo žrebalo 30 nagrajencev, ki bodo dobili eno izmed spodaj naštetih nagrad znamke Škoda:

10x kolesarski anorak

5x kolesarski nahrbtnik

5x MTB majica

10x kolesarski termo bidon

 

Komisija bo žreb izvedla v prostorih organizatorja. Žreb ne bo javen. Zapisniki o zmagovalcih z njihovimi osebnimi podatki se izpišejo v enem izvodu, podpišejo s strani vseh članov komisije in shranijo na sedežu organizatorja za dobo enega leta. Komisijo sestavljajo trije predstavniki organizatorja.

 

V času trajanja nagradne igre bo komisija po subjektivnih merilih med vsemi sodelujočimi izbrala tudi 10 nagrajencev, ki bodo za nagrado dobili kolesarsko majico Škoda.

 

Sodelujoči v nagradni igri lahko dobijo največ eno nagrado pri žrebanju in eno kolesarsko majico za zanimivo traso.

 

8. Nagrade

 

V nagradni igri bo podeljenih skupaj 43 nagrad.

 

Nagradni sklad vsebuje:

3x ogled 7. etape Tour de France iz spremljevalnega vozila

10x kolesarski anorak Škoda

5x kolesarski nahrbtnik Škoda

5x MTB majica Škoda

10x kolesarski termo bidon Škoda

10 x kolesarska majica Škoda

 

Najvišja vrednost posamezne nagrade je 917 EUR.

Nagrad ni mogoče zamenjati za denar ali drugo nagrado. Nagrade niso prenosljive na tretje osebe.

 

9. Druge določbe

 

Sodelovanje v nagradni igri, pridobitev in prevzem nagrad niso pogojeni z nakupom katerega koli izdelka.

 

10. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad

 

Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni v roku 1 delovnega dneva po žrebanju nagrad oz. po izboru organizatorja (velja za nagrado kolesarska majica Škoda) na elektronski naslov, s katerim sodelujejo v nagradni igri.

Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini.

V skladu z navedenim se nagrajenci strinjajo, da bodo organizatorju nagradne igre PM d.o.o., Igriška ul. 5, 1000 Ljubljana posredovali naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno številko, davčno izpostavo, in sicer najkasneje v roku 3 dni od prejema obvestila o nagradi.

Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca.

PM d.o.o. bo za podeljene nagrade, katerih vrednost presega 42,00 EUR (z vključenim DDV), obračunala in plačala akontacijo dohodnine po stopnji 25 % od davčne osnove skladno z ZDoh-2. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade.

Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

Organizator si pridružuje pravico, da nagrado podeli v roku največ 20 dni po prejetju zahtevanih podatkov od nagrajenca.

Nagrade bodo nagrajencem poslane po pošti.

Organizator ne prevzema morebitnih stroškov, ki bi nastali s prevzemom nagrade.

 

11. Objava nagrajencev

 

Nagrajenci soglašajo z objavo imena in priimka in objavo svojih fotografij na vseh lastnih kanalih Škoda Slovenija (Facebook stran Škoda slovenija, Instagram profil Škoda Slovenija, YouTube kanal Škoda Slovenija, TikTok profil Škoda Slovenija, Strava klub We Love Cycling Slovenija in spletna stran www.skoda.si).

 

 

12. Odgovornost

 

Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri. Organizator prav tako ni odgovoren, če je strežnik nedosegljiv. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot izpadi omrežja ali električne energije).

V primeru okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko organizatorji odpovedo nagradno igro. O tem morajo obvestiti sodelujoče na ustrezen način. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče. Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča.

Organizator si pridržuje pravico, da lahko spremeni pravila nagradne igre.

 

13. Reševanje pritožb

 

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Kraj in datum objave pravil nagradne igre: Ljubljana, 22. 5. 2024